08.12.2008

Tytöt ja teknologia

Teknologia on yhä tiiviimpi osa ihmisten arkipäivää, mutta teknologinen suunnittelu ja alan päätöksenteko on säilynyt miesvaltaisena. UPDATE-hanke pyrkii selvittämään tyttöjen motivoitumista teknologia-alalle jo varhaislapsuudesta lähtien. Hankkeen eri osa-alueilla keskitytään muun muassa varhaiskasvatukseen, kouluikäisiin ja eri vaiheissa esiintyvien siirtymien ja esteiden analysointiin. Hankkeen kautta tuodaan myös Jyväskylän yliopistoa esille paikkana, jossa tuetaan oppijan lahjakkuutta sukupuolesta riippumatta.

 

Lisää naisia

Tyttöjen ja naisten motivointi teknologia-aloille koetaan yhteiskunnallisesti tärkeäksi, sillä heissä nähdään suurta potentiaalia. Yksilöiden itsensä kannalta on tärkeää hakeutua juuri itselleen sopivimmalle alalle sukupuolesta riippumatta. Usein naiset ovat teknologian käyttäjiä, mutta voisivat entistä enemmän myös suunnitella toimivia järjestelmiä. Naiset voisivat tuoda teknologiaan lisää innovatiivisuutta ja luovuutta sekä kokonaisvaltaista näkemystä. Aiemman tutkimuksen pohjalta teknologia-alalle työllistyneet naiset kokevat aina olleensa oman tiensä kulkijoita. UPDATE-projektin tavoitteena on löytää keinoja tyttöjen tukemiseen ja kannustamiseen alalle sekä selvittää syitä kiinnostuksen sammumiselle.


Varhaiskasvatuksen rooli

Varhaiskasvatuksen lehtori Leena Turja koordinoi pienten lasten teknologiakasvatuksen tutkimusta ja hänen mukaansa asennoituminen teknologia-alaa kohtaan alkaa muodostua jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Pienten lasten kasvatuksessa on kiinnitetty varsin vähän huomiota teknologiaan, vaikka teknologia eri muodoissaan onkin koko ajan läsnä myös lasten arjessa. Tasavertaisuudesta on Turjan mukaan puhuttu jo pitkään, mutta koulujen ja päiväkotien opetus sekä median välittämä markkinointiviestintä ovat jämähtäneet sukupuoliroolien stereotypioihin. Lelujen mainonta on hyvä esimerkki tyttöjen ja poikien ohjaamisesta tiettyihin kiinnostuksen kohteisiin. Saduissakin toimija tai päähahmo on usein maskuliininen.

Teknologinen identiteetti alkaa rakentua jo lapsuuden leikeissä. Turja korostaa leikin merkitystä lasten asenteiden kehittymisessä teknologiaa kohtaan. Projektin puitteissa lasten kanssa on esimerkiksi rakennettu robotteja. Rakenteluleikissä tytöillekin annetaan mahdollisuus toteuttaa teknistä osaamistaan ja luovaa ongelmanratkaisua, yhdistellen leikkiä ja todellisuutta.Tulevaisuuden tavoitteet

Tutkimuksen pohjalta pyritäänkin muuttamaan käytäntöjä kentällä eli sitä, miten lapsia ja etenkin tyttöjä tuetaan teknologioiden käyttämisessä ja soveltamisessa. Yliopisto-opiskelijoita puolestaan ohjataan tutkimaan aihetta lisää opinnäytetöiden kautta. Lasten motivaatiotekijöihin vaikuttamista ei kuitenkaan voi jättää vain koulutuksen tehtäväksi, vaan Turja painottaa koko yhteiskunnan panostusta ja vastuuta lasten identiteetin rakentamisessa.

Hankkeen jälkeen Turja toivoo, että lasten teknologiakasvatukseen voitaisiin antaa käytännön vinkkejä ja saada oikeanlaisia muutoksia opetussuunnitelmiin. Koulutuksessa halutaan panostaa teknologiaosaamiseen ja etsiä hyviä käytäntöjä etenkin tyttöjen alalle motivoitumisen lisäämiseksi. Työtä vaatisi myös teknologia-alan harhaanjohtavan imagon korjaaminen. Teknologinen työympäristökin voi olla sosiaalinen ja luova naisten makuun.

 

UPDATE (Understanding and Providing a Developmental Approach to Technology Education)


• Tytöt ja teknologia -hankkeen EU-projekti, joka selvittää syitä teknologian vähäiseen kiinnostavuuteen tyttöjen näkökulmasta ja naisten pieneen määrään teknologia-aloilla
• Tavoitteena kehittää kokonaisvaltaista näkemystä tyttöjen teknologiakasvatuksesta eri ikävaiheissa sekä tukea naisten tasa-arvoista osaamisen kehittymistä ja rekrytoitumista teknologia-aloille
• Kesto: 1.1.2007–31.12.2009
• Osallistujamaiden kesken jaettu EU-rahoitus, jota koordinoidaan Jyväskylän yliopistosta (Agora Center)
• Mukana 11 maan yliopistoja esimerkiksi Suomesta, Virosta ja Ranskasta
• Jyväskylästä mukana ovat Agora Center, kasvatustieteiden tiedekunta, Koulutuksen tutkimuslaitos, informaatioteknologian tiedekunta ja humanistisen tiedekunnan taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Teksti: Sari Nykänen, Elina Riivari ja Sini Räsänen

Artikkeliin liittyvä kuva:

Artikkelikuva

Artikkelin PDF-tiedosto:

agoramedia_article_251.pdf