flower

Tutkimus metropolialueen kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämisestä käyntiin - 01.06.2009

Espoo käynnistää metropolialueen kansainvälistä kilpailukykyä koskevan tutkimuksen, jonka toteuttaa Jyväskylän yliopiston tutkimusprofessori Antti Hautamäki.

Loppuraportti valmistuu syyskuussa 2010 ja sen toivotaan luovan pohjaa alueen kehittämistä koskeville strategisille johtopäätöksille. Espoon kaupunki on varannut tutkimuksen rahoitukseen 200 000 euroa elinkeino- ja työllisyysrahaston tuotoista. Muita Helsingin seudun kuntia on pyydetty mukaan tutkimushankkeen seurantaryhmään.

Professori Hautamäen mukaan pääkaupunkiseudun metropolialueen tuleva kilpailukyky perustuu alueen kehittymiseen kansainvälisesti arvostetuksi innovaatiokeskittymäksi, jonka innovaatioiden ekosysteemi on maailmanluokkaa ja jonka talous perustuu tietämykseen ja sen luovaan soveltamiseen.
 
Tutkimuksen ydinkysymyksiä on se, millaista politiikkaa metropolialueen kunnilta ja valtiolta edellytetään alueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Miten osaamista, tutkimusta ja kehitystyötä kootaan parhaiten, miten varmistetaan jatkuva uudistuminen, miten julkiset palvelut on tarkoituksenmukaisinta tuottaa ja miten aikaansaadaan toimivat palvelumarkkinat? Tutkimuksella selvitetään myös sitä, miten maankäyttö, asuminen ja infrastruktuuri edistävät kilpailukykyä sekä miten kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista voidaan tehostaa.
 
Tutkimuksessa metropolialue nähdään monipuolisena asumisen, elämisen ja yrittämisen tilana, jossa palvelut ja kulttuuri sekä asumisen laatu, liikenteen sujuvuus ja fyysinen ympäristö muodostavat vahvan kilpailutekijän. Kuntatalous ja väestörakenne luovat reunaehtoja menestyvälle kaupunkiseudulle. Asukkaiden osallistuminen, vapaaehtoistyö ja kansalaistoiminta ovat tärkeitä alueen kilpailukyvyn sekä seutuhallinnon rakenteiden kannalta.

-  Espoossa on nähty yhä tärkeämmäksi selvittää niitä ilmiöitä ja toimenpiteitä, jotka muuttuneessa globaalissa tilanteessa parhaiten edistävät metropolialueen kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamista ja sitä kautta koko Suomen talouden elpymistä, kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen toteaa.

Tutkimuksessa metropolialueen ytimen muodostavat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Muut Helsingin seudun kunnat muodostavat ydinaluetta ympäröivän kehän, josta pendelöidään runsaasti pääkaupunkiseudulle töihin ja asioille. Moniin metropolialueen haasteisiin voidaan vastata vain kuntien yhteisillä toimilla. Hautamäki korostaakin, että tutkimus palvelee kaikkia metropolialueen kuntia.  
 
Pääkaupunkiseudun kunnat ovat hyväksyneet yhteisen metropolialueen kilpailukykystrategian, joka täydentää jo aikaisemmin hyväksyttyä pääkaupunkiseudun innovaatiostrategiaa. Metropolipolitiikka sisältyy myös hallitusohjelmaan. Globaali talous on nyt nopeassa muutoksessa ja strategioita täytyy tarkentaa.

http://www.espoo.fi/default.asp?path=1,28,29,37412,37486,108196

Teksti: Espoon kaupunki