flower

Agora-päivän väitöskirjapalkinnot Anu Sivuselle ja Tuula Nousiaiselle - 01.06.2009

Jyväskylän yliopiston Agora Center jakoi vuosijuhlassaan 1.6.2009 kaksi väitöskirjapalkintoa ihmisläheisen teknologian kehittämisen kannalta merkittäville väitöskirjatöille. Tunnustus annettiin kauppatieteiden tohtori Tuula Nousiaiselle vuonna 2008 valmistuneesta tietojärjestelmätieteen väitöskirjasta ”Children`s Involvement in the Design of Game- Based Learning Environments” (Lasten osallistuminen pelinomaisten oppimisympäristöjen suunnitteluun) ja filosofian tohtori Anu Sivuselle vuonna 2007 valmistuneesta puheviestinnän väitöskirjasta ”Vuorovaikutus, viestintäteknologia ja identifioituminen hajautetuissa tiimeissä”. Palkinnot luovutti asiamies Asko Malinen Jyväskylän yliopistosäätiöstä.

- Elinkeinoelämän kannalta on merkittävää, että monitieteisyyttä kehittävässä Agorassa edistetään yliopiston ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta, asiamies Malinen toteaa. Palkittujen monitieteisten väitöskirjojen valintakriteereinä oli tutkimuksen ajankohtainen kiinnostavuus, sen avaamat uudet näköalat sekä väitöskirjojen tieteellinen taso.

Tutkija Tuula Nousiainen tarkasteli väitöskirjassaan kahta oppimispelisovelluksen suunnitteluprojektia, jotka toteutettiin yhdessä koululuokkien kanssa.

- Tavoitteenani oli tutkia ja kehittää toimintatapoja lapsilähtöiseen teknologian suunnitteluun ja etenkin lasten osallistumisen merkitystä suunnittelutyössä sekä lasten itsensä, kehittäjien että lopputuotoksen näkökulmasta, kertoo Nousiainen. Väitöksen tuloksista käy ilmi, että lapsille on tärkeää nähdä oman työnsä tulos. Lasten osallistuminen osoittautui tärkeäksi myös kehittäjille, jotka saivat lapsilta runsaasti ideoita sekä kokivat lasten kanssa toimimisen motivoineen työskentelyään.

- Työn keskeinen ansio on tavoite kehittää sovelluksia käyttäjien todellisiin tarpeisiin etsiä keinoja hyödyntää käyttäjien vaikutusmahdollisuuksia. Väitöskirjan tutkimusaihe on hyvin ajankohtainen ja avaa uusia mahdollisuuksia, Malinen painottaa.

Anu Sivunen tutki väitöskirjassaan eri toimipisteisiin tai maihin hajautuneiden tiimien viestintää haastattelemalla tiimien jäseniä ja havainnoimalla heidän vuorovaikutustaan erilaisten viestintävälineiden kautta.

- Tutkimukseni osoittaa, että tehokas yhteistyö useissa toimipaikoissa ja tiimeissä maailmalaajuisesti asettaa viestinnälle erityisiä vaatimuksia. Aloittelevissa projekteissa jäsenten kasvokkainviestinnällä on keskeinen merkitys tiimi-identiteetin rakentamisessa. Henkilökohtaiset tapaamiset eivät saa vähentyä teknologiavälitteisen viestinnän tieltä teknologian yleistyessäkään, Sivunen tiivistää.

Asko Malisen mukaan rohkaisevaa on, että Sivusen väitöstyön mukaan myös työelämässä voidaan solmia tiiviitä ja tuloksekkaita viestintäsuhteita pelkästään teknologiavälitteisesti, kuitenkaan unohtamatta henkilökohtaisia tapaamisia. Tutkimus avaa uusia näköaloja ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia yritysten ajankohtaisiin tarpeisiin.

Lisätietoja
Kehittämispäällikkö Päivi Fadjukoff, paivi.fadjukoff@jyu.fi, (014) 260 4410, Agora Center
Asiamies Asko Malinen, asko.malinen@pp1.inet.fi, 0400 528879, Jyväskylän yliopistosäätiö
Tutkija Tuula Nousiainen, puh. (014) 260 4671, tuula.nousiainen@jyu.fi
Anu Sivunen, puh (040) 735 4279

Jyväskylän yliopiston Agora Center tarjoaa innovatiivisen toimintaympäristön, jossa eri tieteenalat yhdistyvät luoden mahdollisuuksia henkisen pääoman luovalle liikkumiselle yli tieteenrajojen. Agora Centerissä toimivien eri tahojen yhteisenä visiona on kehittää tulevaisuuden yhteiskuntaa ihmislähtöisesti. Tutkimus- ja kehityshankkeet toteutetaan yhteistyöhankkeina yliopiston eri tieteenalojen, elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.

Teksti: