flower

Keski-Suomen seniorit kokeneita tietotekniikan käyttäjiä - 18.09.2007

Keski-Suomen ikääntyvillä on suhteellisen laaja ja monipuolinen kokemus teknologian käytöstä ja myönteinen asenne sitä kohtaan. Enemmistö senioreista uskoo oppivansa käyttämään teknologisia laitteita ja palveluita ja monet myös haluavat oppia enemmän käyttötaitoja. Tulokset käyvät ilmi vastavalmistuneesta kyselytutkimuksesta, jonka Jyväskylän yliopiston Agora Center –tutkimusyksikkö toteutti keväällä 2007. Tutkimuksen aineistonkeruussa olivat mukana myös Saarijärven kaupunki, Eläkeliiton Keski-Suomen piiri, 4H-järjestö sekä Ikääntyvien yliopisto. Tutkimukseen osallistui yhteensä 714 ikääntynyttä, joista noin 60 prosenttia oli naisia ja noin 40 prosenttia miehiä. Suurin osa vastanneista oli 60–74 –vuotiaita. Vastaajia oli kaikilta Keski-Suomen paikkakunnilta.

Kyselyssä selvitettiin etenkin matkapuhelimen, digivastaanottimen ja tietokoneen käyttökokemuksia. Tutkimukseen vastanneista ikääntyneistä 88 prosenttia ilmoitti käyttävänsä matkapuhelinta. Vastaajat, jotka ilmoittivat, etteivät käytä matkapuhelinta, olivat iäkkäämpiä kuin matkapuhelinta käyttävät vastaajat. Digivastaanotin oli tutkimusajankohtana keväällä 2007 käytössä 63 prosentilla vastanneista. Tietokonetta ilmoitti käyttäneensä 67 prosenttia vastanneista. Kaksi kolmesta tietokonetta käyttäneestä vastaajasta ilmoitti käyttävänsä tietokonetta päivittäin ja yhtä monella vastaajalla tietokoneen käyttökokemusta oli kertynyt yli viiden vuoden ajalta. Yleisimmät tietokoneen käyttötarkoitukset olivat sähköposti ja tekstinkäsittely, joita oli käyttänyt 73 prosenttia tietokonetta käyttäneistä ikääntyneistä. Lähes yhtä laajasti oli käytössä verkkopankki. Kyselytutkimukseen osallistuneista ikääntyneistä kolmasosa ei ollut käyttänyt tietokonetta. Yli puolet heistä kertoi syyksi sen, ettei ole kiinnostunut käyttämään tietokonetta. Lähes kolmannes katsoi syyksi sen, ettei tietokoneesta ole itselle hyötyä tai ettei tarvitse sitä.

Enemmistö (76 %) vastaajista, jotka eivät olleet käyttäneet tietokonetta, ei ollut halukas myöskään opettelemaan tietokoneen käyttöä. Tietokonetta käyttäneistä ikääntyneistä puolestaan 75 prosenttia oli halukkaita oppimaan tietokoneen käyttöä enemmän. Voidaankin sanoa, että tietokoneen käyttö vaikuttaa haluun oppia tietokoneen käyttöä.

On joukko ikääntyviä, joille tietotekniikka ei ole tuttua eikä kovin helposti lähestyttävää. Tähän joukkoon kuuluvat yli 75-vuotiaat, taajamien ulkopuolella asuvat ja vähemmän koulutetut henkilöt, joilla ei ole esimerkiksi työtehtävissä tai harrastuksissa kertynyttä kokemusta tietokoneen käytöstä. He ovat vaarassa syrjäytyä tietoyhteiskunnan kehityksestä, kun arkisten laitteiden käyttö ja jokapäiväisten palvelujen hyödyntäminen edellyttävät tietoteknisiä valmiuksia.

– Nyt valmistuneen tutkimuksen tuloksista saadaan paljon arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää, kun yhdessä ikäihmisten kanssa kehitetään tulevaisuuden teknologisia laitteita ja palveluita, sanoo väitöstutkimusta aiheesta valmisteleva Elina Jokisuu.

– Onkin erittäin tärkeää, että ikäihmiset osallistuvat teknologian suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin, jotta teknologiasta saadaan helppokäyttöisempää ja hyödyllisempää myös heille. Tulevaisuuden tavoitteena on luoda palveluverkosto, joka välittää tietoa ja tarjoaa tukea siten, että tietoyhteiskunnan palvelut ovat tasavertaisesti kaikkien kansalaisten käytettävissä, dosentti Marja Kankaanranta täydentää.

– Saarijärven kaupunki on ollut esimerkillisen aktiivinen hankkeessa. Yliopisto on valmis osallistumaan jatkohankkeisiin, joissa kehitetään kansalaisille uusia helppokäyttöisiä ja edullisia palveluja, toteaa Agora Centerin johtaja professori Pekka Neittaanmäki.

Tutkimusta rahoittivat Saarijärven kaupunki, EU:n Leader+-ohjelma sekä Osuuskunta Keskimaa.

Lisätietoja:

Professori Pekka Neittaanmäki, Tietotekniikan laitos, p. 040 550 7005, pn(at)mit.jyu.fi
Dosentti Marja Kankaanranta, Koulutuksen tutkimuslaitos, marja.kankaanranta(at)ktl.jyu.fi
Tohtorikoulutettava Elina Jokisuu, Agora Center, p. 050 595 3538, elina.jokisuu(at)jyu.fi

Tutkimusraporttia voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta elina.jokisuu(at)jyu.fi

Teksti: